Norsas - forside / Tjenester

Tjenester

COWI Miljø og avfall tilbyr tjenester innenfor:

 • Kurs- og konferansevirksomhet
 • Avfallsrådgiving; innsamlings-, mottaks- og behandlingsløsninger
 • Avfall; farlig avfall, returordninger, kompetanseheving, samt strategi og organisasjonsutvikling
 • Sikkerhetsrådgivning for transport av farlig gods
 • Miljøvennlige materialvalg
 • Utarbeidelse av livsløpsvurderinger (LCA)
 • Miljøundersøkelser; forurenset grunn, miljøovervåking av deponier
 • Miljøkartlegging av bygg
 • Oppfølging og koordinering av ulike miljøområder i byggeprosjekter (rådgivende ingeniør miljø, RIM)
 • Utarbeidelse av rivebeskrivelser for bygg og anlegg
 • Miljøutredninger for offentlige myndigheter
 • Industri; forurensning og utslippssøknader
 • Luftforurensning fra trafikk og industri
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • Risikovurdering/ROS-analyser
 • Klima; politikk, strategi, planarbeid, utslippsberegninger (LCA og klimagassregnskap) og økonomi
IMG_2884_3