Norsas - forside / Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall

Nye avfallsstoffnummer for radioaktivt avfall i 2011

Det er foretatt noen endringer av avfallstoffnummer i 2011:
Nye, 5-sifrede nummer er innført for radioaktivt avfall. Førstesiffer er "3". Det siste sifferet angir om avfallet er deponeringspliktig eller ikke.

Mer informasjon finnes her:

Fra og med den 1.1.2011 skal radioaktivt avfall deklareres på lik linje med annet farlig avfall. Deklareringen skal skje på et felles deklarasjonsskjema for farlig og radioaktivt avfall. Nedenfor følger grunnleggende informasjon om deklarering av radioaktivt avfall. For ytterligere informasjon henviser vi til vår veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. Vi har også laget en liste over vanlig forekommende spørsmål i forbindelse med deklarering av radioaktivt avfall, i menyen på venstre side.

For ytterligere informasjon, kontakt Mirja Ottesen eller Tom Bäcker på tlf 406 18 200.

Deklarering
Radioaktivt avfall skal deklareres på "Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall". Skjemaet er basert på det eksisterende deklarasjonsskjemaet for farlig avfall, men det er gjort noen endringer for å tilpasse det til deklarering av radioaktivt avfall.

Avfallsprodusenten skal fylle ut deklarasjonsskjemaet med opplysninger om seg selv og avfallet, se neste avsnitt. Alle fem deler av skjemaet skal følge avfallet frem til en aktør som er godkjent for mottak av radioaktivt avfall. Ved mottak kvitterer aktøren på del 5, og gir denne tilbake til avfallsprodusenten som bevis på at leveringsplikten er overholdt. Avfallsprodusenten må ta vare på skjemaet for å kunne dokumentere leveransen ved en eventuell kontroll fra myndighetene.

Etter å ha kvittert for mottak, sender aktøren den røde gjenparten til Norsas AS. Det er fortsatt Norsas-adressen som skal benyttes, selv om foretaket nå er COWI AS. COWI registrerer leveransen i den nasjonale databasen over innlevert farlig avfall, Norbas.

Aktører, dvs firmaer som tar i mot eller samler inn andres radioaktive avfall kan bestille skjemaet hos COWI, se denne linken. I utgangspunktet er det aktørene som skal forsyne avfallsprodusentene med skjemaer, som en del av sin kundeservice, men COWI vil i en overgangsperiode også sende ut skjemaer til avfallsprodusentene.

Utfylling av deklarasjonsskjemaet
COWI Miljø og avfall har laget en egen veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall, som kan lastes ned her. I veilederens kapittel 7 blir utfyllingen av skjemaet gjennomgått i detalj. Selv om veilederen ikke er spesifikt laget for radioaktivt avfall, vil informasjonen som er gitt i kapittel 7, i stor grad være gyldig også for radioaktivt avfall. For tre felt på skjemaet, er innholdet i veilederen ikke komplett. Dette gjelder Avfallsstoffnummer, EAL-kode og transportklassifisering.

Avfallsstoffnummer er det norske kodesettet for klassifisering av farlig og radioaktivt avfall. Kodene er basert på NS-9431, men med tillegg for radioaktive avfallstyper. En liste over avfallsstoffnummerne finnes her.
EAL-kode: EAL-koden er den europeiske standarden for klassifisering av avfall. For avfall i serien 38xxx og 39xxx finnes det ingen oppføringer i EAL. Skriv i stedet "999999" i feltet for EAL-kode. For avfall i 30xxx, 31xxx og 32xxx kan i de fleste tilfelle brukes samme EAL-kode som gjelder for tilsvarende farlig avfall. For eksempel vil radioaktivt avfall med avfallsstoffnummer 3095x kunne ha samme EAL-kode som avfall med nummer 7095.
Transportklassifisering: Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for de fleste klasser innen ADR, men ikke klasse 7 (radioaktivt). Hvis avfallet er farlig gods etter ADR må transporten ledsages av et eget transportdokument. Mer informasjon om dette finnes i ADR-boka. Sikkerhetsrådgiveren kan også gi informasjon om dette.

Innsendelse av deklarasjonsskjemaet
Aktører som mottar radioaktivt avfall fra andre, skal innen den 15de i den etterfølgende måneden sende inn den røde gjenparten av deklarasjonsskjemaene til Norsas. Skjemaene skal sendes inn sammen med et eget oversendelsesskjema, som kan lastes ned her. På skjemaet skal det påføres et aktørnummer. Aktører som ikke har fått tildelt et aktørnummer får dette hos COWI AS. Norsas' veileder om deklarering og innlevering av farlig avfall gir nærmere opplysninger om innsendelse av skjemaet.

Gebyr for deklarering av farlig avfall
Deklarering avfarlig avfall er gebyrbelagt. Gebyret er på kr 40 pr tonn for alle typer farlig avfall, unntatt avfall i serien 38xxx og 39xxx. Gebyret blir fakturert av Miljødirektoratet, og faktura sendes til den aktøren som sender inn den røde gjenparten av deklarasjonsskjemaet til Norsas AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo. Gebyret kan og bør viderefaktureres til avfallsprodusenten, i tråd med prinsippet om at forurenseren betaler.