Norsas - forside / Kurs/konferanse / Kurs om farlig avfall og elektronisk deklarering - Bedriftsintern

Kurs om farlig avfall og elektronisk deklarering - Bedriftsintern

På forespørsel

COWIs kurs om farlig avfall er oppdatert for 2016, med tanke på to viktige endringer:

 • Elektronisk deklarering
 • Nye kompetansekrav

Dette blir omtalt nedenfor.

COWIs filosofi om kurs er enkel. Vi skal gi deg kunnskapen du trenger for å jobbe trygt, dels gjennom å gi deg løsninger, men mest av alt gjennom å gi deg kunnskap og verktøy for å møte utfordringer du vil møte i arbeidet med farlig avfall. Vi ønsker at håndteringen av farlig avfall skal skje slik at vi reduserer faren for skader på mennesker, miljø og maskiner.
Vårt kurs om farlig avfall handler om å jobbe trygt, gjennom å ha solid kunnskap om farlige egenskaper. Kurset gir deg en solid teoretisk bakgrunn for å jobbe trygt med farlig avfall, farlig gods og kjemikalier generelt. Steg for steg tar vi deltakerne gjennom fareklasser, merking og levering av farlig avfall samt sikker lagring på anlegg.

Nyhet: Elektronisk deklarering

Våren 2015 ble det elektroniske systemet for deklarering av farlig avfall lansert. COWI har hatt som oppdrag å utvikle og supportere systemet, og har derfor svært god innsikt i hvordan systemet er bygd opp, og hvordan det kan gjøre deklarering raskere og sikrere, øke datakvaliteten og i tillegg spare penger for brukerne. I løpet av 2016 forventes det at all deklarering av farlig avfall skal skje elektronisk.
Kurset tar for seg registrering av avfallsprodusenter, beskriver roller i løsningen, og viser hvordan avfallsprodusenter og avfallsmottak hhv. deklarerer og håndterer deklarasjoner.
Om ønskelig kan denne delen av kurset tilbys som separat kurs. Ta kontakt med Tom Bäcker for nærmere info.

Nyhet: Kompetansekrav

Avfallsforskriftens kapittel 11 (om farlig avfall) ble endret den 1.1.16, og den stiller nå krav om dokumentert kompetanse for dem som håndterer farlig avfall. COWI har mer enn 20 års erfaring (gjennom det innfusjonerte selskapet Norsas) fra kurs om farlig avfall, og vårt kurs omfatter det som med rimelighet må forventes av teoretisk kompetanse som er påkrevet for håndtering av farlig avfall. Vi tilbyr derfor et kurs med følgende innhold:

 • Mål for kurset.
 • Introduksjon til farlig avfall og farlig gods
 • Fareklasser, farlige egenskaper. Produktmerking.
 • Koder for farlig avfall og farlig gods. Avfallsstoffnummer, EAL-koder, UN-nummer.
 • Gjenkjenning av farlig avfall.
 • Lagring av farlig avfall.
 • Elektronisk deklarering av farlig avfall.
 • Journalføring.
 • Emballasje og merking.
 • Klargjøring før transport, dokumentasjon til sjåfør.
 • HMS-sikkerhetsdatablad. Datablad finnes for alle kjemikalier og stoffer som er i vanlig salg. Vi finner frem til de opplysningene som er mest relevante for sikker avfallshåndtering.
 • Systemet for farlig avfall. En beskrivelse av de som er med på å håndtere det farlige avfallet, fra produsent til sluttbehandling.
 • Levering og sluttbehandling av farlig avfall.

Om kursleder

Tom Bäcker har mer enn tyve års erfaring med farlig avfall, både i offentlig og privat sektor. Han har vært ansvarlig for COWIs kurs om farlig avfall siden 2007. Bäcker har også vært prosjektansvarlig for det papirbaserte deklarasjonssystemet siden 2001, og har bidratt ved utviklingen av den elektroniske deklarasjonsløsningen.
For nærmere info, ta kontakt med Tom Bäcker, 93082436 eller trj@cowi.no

 


Påmelding

eZHumanCAPTCHA