Norsas - forside / Farlig avfall

Farlig avfall

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Årsaker til dette kan være at det er brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner. Også avfall fra husholdninger kan være farlig avfall. Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er hårpleieprodukter, lim, sparepærer, oppladbare batterier, maling, lakk, løsemidler, stekeovnsrens, sølvpuss, spillolje osv.

fat_large
Hvor kan private levere farlig avfall?

Private kan levere sitt farlige avfall til kommunen, men det er viktig at det farlige avfallet ikke leveres sammen med ordinært husholdningsavfall. Leveringsstedene kan variere fra kommune til kommune, men de vanligste er:

  • Miljøstasjoner; containere som finnes på bensinstasjoner (og noen ganger hos brannvesenet). Disse skal være låst, henvend deg til betjeningen for å låne nøkkel.
  • Betjente mottak, ofte i kombinasjon med gjenvinningsstasjon for ordinært avfall.
  • Henting hos husstanden, ved at man får utlevert en rød kasse som farlig avfall kan plasseres i. Kassen settes ut sammen med øvrig avfall og blir hentet til gitt tidspunkt.
  • Miljøbusser. Dette er ofte en lastebil som står 1-2 timer av gangen på sentrale steder, for eksempel bensinstasjoner, kjøpesentre og lignende.

Mer informasjon finnes på kommunens hjemmesider eller ved henvendelse til renovasjons- eller teknisk etat.

Hvor kan bedrifter levere farlig avfall?

Bedrifter kan levere både til private innsamlere og mottakere, eller betjente kommunale mottak. Kommunen har bare plikt til å ta imot farlig avfall fra bedrifter som genererer mindre enn 1000 kg pr. år. Hvis kommunen din ikke tar imot mengder over 1000 kg per år, må du henvende deg til en privat aktør. Ta kontakt med renovasjonsetaten eller teknisk etat i din kommune for mer informasjon. På websiden www.avfallsdeklarering.no finnes det en oversikt over mottaksanlegg for farlig avfall.

Hvorfor må vi deklarere farlig avfall?

Virksomheter har plikt til å deklarere det farlige avfallet ved levering til kommune eller til privat avfallsaktør. Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16. Dette har flere hensikter, og de viktigste er:

  • Avfallsprodusenten får dokumentasjon på at avfallet er levert
  • Skjemaet inneholder opplysninger som mottaksanlegget behøver for sikker håndtering av avfallet
  • Myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor avfallet har oppstått og hvem som har tatt hånd om avfallet.
  • Deklarasjonsskjemaet kan brukes som transportdokument for farlig gods.
Hvordan deklarerer jeg farlig avfall?

 Fra 1.mai 2016 kan man kun deklarere avfallet elektronisk på www.avfallsdeklarering.no.

Elektronisk deklarering - avfallsdeklarering.no

Elektronisk deklarering – www.avfallsdeklarering.no består av et elektronisk deklarasjonsskjema og arbeidsflater for både avfallsprodusent og avfallsmottaket. Arbeidsflatene gir oversikt over alle deklarasjonene som en produsent eller mottaker har med å gjøre. Innholdet i det elektroniske deklarasjonsskjemaet vil være omtrent som i papirskjemaet med bare mindre endringer.

Avfallsdeklarering er inndelt i to moduler; administrasjonsmodul og deklarasjonsmodul. Alle virksomheter (både produsenter og mottakere) som skal bruke Avfallsdeklarering.no til deklarering, må utnevne en egen administrator som får tilgang til administrasjonsmodulen. Virksomhetens administrator må logge inn gjennom en bestemt funksjon i Avfallsdeklarering.no, som leder til pålogging i ID-porten/Altinn og deretter til administrasjonsmodulen. Her blir virksomhetens data og alle underenheter registrert, og administrator oppretter sluttbrukere som skal ha tilgang til å deklarere i deklarasjonsmodulen. Sluttbrukere kan logge seg inn med egen e-post-adresse som brukernavn og egendefinert passord.

Hvor finner jeg organisasjonsnummeret mitt?

Organisasjonsnummeret finnes ofte på bedriftenes brevark, fakturaer m.m. På www.brreg.no kan du også finne rett organisasjonsnummer. Hvis du arbeider i en bedrift med flere lokale avdelinger eller er delt opp i flere virksomhetsområder, kan det tenkes at underenheten har fått tildelt eget organisasjonsnummer. Da er det organisasjonsnummeret til underenheten som skal brukes.

Hva er deklarasjonsgebyr?

Deklarasjonsgebyret er en avgift til Staten på 15 kr pr tonn farlig avfall som deklareres. Gebyret skal blant annet dekke kostnadene ved informasjon, registrering og statistikkføring av farlig avfall. Gebyret faktureres av og betales til Miljødirektoratet.  Faktura sendes til første mottak av avfallet som er registrert på deklarasjonsskjema. Det beregnes ikke deklarasjonsgebyr for radioaktivt avfall med avfallsstoffnummer som begynner på 38 eller 39.

Deklarasjonsgebyr for farlig avfall er hjemlet i avfallsforskriften kapittel 12. Gebyrplikten er pålagt den som først mottar deklarasjonspliktig farlig avfall fra avfallsbesitter. 

Det skal betales avgift for de første 1000 tonn av mottatt farlig avfall pr. år pr. bedrift. Når samlet årlig mottatt avfallsmengde blir større enn 1000 tonn, skal det ikke betales gebyr for den avfallsmengden som overstiger 1000 tonn. For bedrifter som har flere avdelinger/ enheter, gjelder grensen på 1000 tonn for hvert enkelt avdeling/enhet.
Aktøren kan selv velge om han vil bake inn gebyret i prisen for å håndtere avfallet, eller om han vil spesifisere det på fakturaen til avfallsprodusenten.

Skal farlig avfall deklareres i kg eller liter?

Som hovedregel skal flytende avfall deklareres i liter, mens fast avfall skal deklareres i kilo.

Hva skjer med farlig avfallet mitt etter at jeg har levert det?

Først blir avfallet sortert på bakgrunn av avfallets fysiske og kjemiske egenskaper, ikke minst med tanke på hvilken sluttbehandling avfallet skal gjennomgå. Mye av det farlige organiske avfallet (som hovedsakelig består av brennbare produkter som for eksempel spillolje, fyringsolje, løsemidler, maling, lim og lakk) går via forbehandlingsanlegg til forbrenning, eks. Norcems sementfabrikk. I Brevik sorteres avfallet etter strenge kriterier og avfallet blandes på en slik måte at det kan nyttes som brensel i sementovnen. Farlig avfall blir på denne måten utnyttet som energi og fungerer som en erstatning for ikke fornybart brensel, eksempelvis kull. Organisk farlig avfall som pga. konsistens ikke kan sluttbehandles i Norge sendes til utlandet. Dette gjelder blant annet transformatorer og kondensatorer med PCB.

Uorganisk farlig avfall, for eksempel etsende kjemikalier, salter og tungmetallholdig avfall kan leveres til NOAH, eller til Miljøteknikk Terrateam. Etsende kjemikalier kan være sure som (eksempelvis svovelsyre og saltsyre) eller forskjellig basiske løsninger (lut og avfettingsvæsker). Tungmetallholdig avfall kan være flyveaske fra forbrenning av avfall, metallhydroksidslam fra galvanoindustrien eller småbatterier.

Hovedprosessen på Langøya er nøytralisering av svovelsyre med blant annet kalk. Da blir det dannet gips, som legges ut i det nordlige dagbruddet, der den etter hvert stivner. På grunn av de kjemiske og mekanisk egenskapene til gipsen er den svært godt egnet til å binde forurensningsstoffer. Dette utnytter man på Langøya ved å tilsette uorganisk farlig avfall til gipsen. For eksempel blir uorganiske salter og metallhydroksidslam behandlet på denne måten. For andre typer farlig avfall (for eksempel cyanider og kvikksølvholdig avfall) har de egne prosesser på Langøya.

Hva er avfallsstoffnummer og hvor kan jeg finne det?

Farlig avfall skal klassifiseres i henhold til avfallsstoffnummer og EAL-kode. I avfallsdeklarering.no er det oversikter disse. På baksiden av del 1 av deklarasjonsskjemaet er alle avfallsstoffnumrene listet opp.
Et avfallsstoffnummer er basert på avfallstype eller egenskap. Du kommer langt dersom du vet bruksområdet for produktet og i tillegg har tilgjengelig datablad for produktene du skal levere som farlig avfall. Disse kan gi en pekepinn på hvilket avfallsstoffnummer du skal bruke, men det er også viktig å ta høyde for om prosessen produktet har vært igjennom kan ha gitt originalproduktet nye egenskaper. Dersom du trenger hjelp til klassifisering kan du ringe farlig avfallsoperatøren som skal ta imot avfallet.

Ønsker du å lære mer om farlig avfall kan det være nyttig å lese Norsas' "Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall". Her finnes en detaljert oversikt over hvilke typer avfall som kan passe til hvilket avfallsstoffnummer, og hjelp til både deklarering, merking og klassifisering av farlig avfall. COWI Miljø og avfall, tidligere Norsas, arrangerer i tillegg kurs, åpne og bedriftsinterne, for personell som er involvert i håndtering av farlig avfall.

Hva er EAL, og hvordan finner jeg riktig EAL?

EAL står for den europeiske avfallslisten og er en sekssifret kode. De to første sifrene angir opprinnelse (bransje eller prosess) de fire neste avfallstype og egenskaper. For å identifisere avfallet entydig skal det brukes 6 sifre, og de siste to sifrene skal ikke begge være null. Alle EAL-koder som er listet i vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel11 kan benyttes, også de som ikke står merket med stjerne.