Bestilling av veilederen for farlig avfall:

 

Nettstedet norsas.no gir viktig miljøinformasjon, særlig rettet mot avfall og deklarering av farlig avfall. Siden er også en portal for informasjon om, og påmelding til, kurs og konferanser.
Hjemmesiden driftes av Miljø og avfall i COWI AS.

 

COWI Miljø og avfall tilbyr landsdekkende tjenester innenfor:

 • Kurs- og konferansevirksomhet
 • Avfallsrådgiving; innsamlings-, mottaks- og behandlingsløsninger
 • Avfall; farlig avfall, returordninger, kompetanseheving, samt strategi og organisasjonsutvikling
 • Sikkerhetsrådgivning for transport av farlig gods
 • Miljøvennlige materialvalg
 • Utarbeidelse av livsløpsvurderinger (LCA)
 • Miljøundersøkelser; forurenset grunn, miljøovervåking av deponier
 • Miljøkartlegging av bygg
 • Oppfølging og koordinering av ulike miljøområder i byggeprosjekter (rådgivende ingeniør miljø, RIM)
 • Utarbeidelse av rivebeskrivelser for bygg og anlegg
 • Miljøutredninger for offentlige myndigheter
 • Industri; forurensning og utslippssøknader
 • Luftforurensning fra trafikk og industri
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • Risikovurdering/ROS-analyser
 • Klima; politikk, strategi, planarbeid, utslippsberegninger (LCA og klimagassregnskap) og økonomi

Nyheter

Farlig avfallskonferansen 2017!

Årets konferanse er lagt til Stavanger Forum i dagene onsdag 13. og torsdag 14. september.

www.farligavfallskonferansen.no

Bilde1